Informatie over zonnepanelen
Gratis tot 4 offertes in je mailbox?

Eind mei 2012 werd een akkoord bereikt tussen de meerderheidspartijen om de minimumsteun voor zonnepanelen versneld af te bouwen. Dit voorstel van decreet werd begin juli door het Vlaams Parlement behandeld en goedgekeurd. Onderstaande bedragen en periodes zijn gebaseerd op dit nieuwe voorstel. Aan de steun die bestaande zonnepanelen krijgen voor elke hoeveelheid groene stroom die ze produceren wordt niet geraakt.

stuk ingediend op
verzendcode: WON
948 (2010-2011) – Nr. 4
6 april 2011 (2010-2011)
Ontwerp van decreet
tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009
Amendementen 2 Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4
V l a a m s Pa r l e m e n t – 1011 B r u s s e l – 0 2 / 5 5 2 . 11 . 11 – w w w. v l a a m s p a r l e m e n t . b e
AMENDEMENT Nr. 1
voorgesteld door mevrouw Liesbeth Homans, de heren Robrecht Bothuyne, Bart Martens,
Marc Hendrickx en Carl Decaluwe en de dames Michèle Hostekint en Valerie Taeldeman
Artikel 2/1 (nieuw)
Een artikel 2/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 2/1. In artikel 3.1.3 van hetzelfde decreet worden aan het eerste lid, 4°, de punten d) en
e) toegevoegd, die luiden als volgt:
“d) het jaarlijks voor 30 juni per leverancier in het Vlaamse Gewest publiceren van de gewogen gemiddelde kost per groenestroom- of warmtekrachtcertificaat dat gedurende de
laatste inleveringsperiode werd ingeleverd voor de certificatenverplichtingen, vermeld in
respectievelijk artikel 7.1.10 en artikel 7.1.11, waarbij de VREG:
1) bij de berekeningen van de gewogen gemiddelde kost voor de ingeleverde certificaten
die verhandeld werden, de handelsprijs gebruikt die de leveranciers moeten kenbaar
maken aan de VREG;
2) bij de berekeningen van de gewogen gemiddelde kost voor de ingeleverde certificaten
die op grond van artikel 7.1.1 en artikel 7.1.2 aan de leverancier in zijn hoedanigheid
als producent werden toegekend, de onrendabele top hanteert die is berekend voor de
technologie en datum van indienstname van de installatie waarvoor het certificaat
werd toegekend. Bij ontstentenis van een onrendabele top wordt gebruikgemaakt van
een geschatte onrendabele top;
e) het jaarlijks voor 30 juni per leverancier in het Vlaamse Gewest publiceren
1) van het aantal certificaten waarover een leverancier beschikt;
2) van het aantal certificaten dat gedurende de laatste inleveringsperiode werd ingeleverd
voor de certificatenverplichtingen, vermeld in respectievelijk artikel 7.1.10 en artikel
7.1.11;”.”.
VERANTWOORDING
De meeste leveranciers vermelden momenteel de ‘kosten warmte-krachtkoppeling’ (wkk) en ‘de kosten groene
stroom’ apart op de elektriciteitsfactuur. Bij het bepalen en het doorrekenen van deze kosten gebruiken sommige leveranciers ten onrechte de boeteprijs, andere leveranciers gebruiken een percentage van de boeteprijs.
De huidige situatie is niet transparant en vaak wordt er te veel doorgerekend aan de huishoudelijke klant.
Door het overschot aan certificaten kunnen alle leveranciers voldoen aan het quotum en is er geen enkele
reden om de boeteprijs door te rekenen aan de huishoudelijke klanten. Dit amendement heeft tot doel elektriciteitsgebruikers jaarlijks per leverancier via de website van de VREG te informeren over de werkelijke kosten
per ingeleverd certificaat die een leverancier gemaakt heeft in het kader van groene stroom en wkk. Op deze
manier kan elke elektriciteitsgebruiker nagaan of zijn leverancier meer of minder dan de werkelijke kost doorrekent.
Gelijktijdig met de globale evaluatie van de certificatenmechanismen, wordt een meer gedetailleerde transparantiemaatregel verder uitgewerkt, met inbegrip van de nodige stappen om te zorgen voor een zicht op de
productieprijs van alle groenestroom- en wkk-installaties, en op de totale kost die de leverancier draagt.
Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4 3
V L A A M S P A R L E M E N T
AMENDEMENT Nr. 2
voorgesteld door de heren Bart Martens, Robrecht Bothuyne, Marc Hendrickx
mevrouw Michèle Hostekint, de heer Carl Decaluwe en de dames Liesbeth Homans
en Valerie Taeldeman
Artikel 3
In de voorgestelde tekst, eerste lid, op de tweede regel, de datum “1 april 2011” vervangen
door de datum “1 juli 2011” en op de vijfde regel de woorden “24 maanden” vervangen door
de woorden “36 maanden”.
VERANTWOORDING:
Het bestaande artikel 7.1.6, §1, laatste lid, van het Energiedecreet bepaalt in zijn huidige lezing dat nieuwe
productie-installaties die over een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning dienen te beschikken, kunnen genieten van de minimumsteun die geldt op het moment dat de laatste van deze vergunningen
werd bekomen en mits binnen de drie jaar volgende op het verlenen van deze vergunning de installatie in
gebruik werd genomen. Deze decretale bepaling werd in 2009 ingevoegd ten einde meer investeringszekerheid
te bieden en de verdere uitbouw van de groenestroomproductie te stimuleren.
Een van de voorwaarden om te kunnen genieten van minimumsteun is wel dat er geen steun kan worden verleend voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen die langer dan 48 maanden voor de overdracht van
de overeenstemmende groenestroomcertificaten is geproduceerd of waarvoor het betreffende groenestroomcertificaat niet kan worden aanvaard in het kader van de quotumverplichting. Deze aanvaardbaarheid vindt
zijn rechtsgrond in artikel 7.1.5, §4, van het Energiedecreet.
Het voorliggende ontwerp van decreet wijzigt door middel van artikel 3 dit artikel 7.1.5, §4, wat betreft installaties voor elektriciteitproductie uit zonne-energie:
“Bij productie-installaties voor zonne-energie komen de uitbreidingen in dienst genomen vanaf 1 april 2011
van een installatie aangesloten op hetzelfde toegangspunt, niet in aanmerking voor het toekennen van groenestroomcertificaten die kunnen worden aanvaard in het kader van de certificatenverplichting, vermeld in
artikel 7.1.10, voor zover niet minstens 24 maanden verstreken zijn vanaf de ingebruikname van de installatie
of de ingebruikname van de laatste uitbreiding op dat toegangspunt, en de installatie na de uitbreiding een
piekvermogen heeft van meer dan 10 kW.”.
Deze clausule moet vermijden dat door de invoering van het diversifiëren van de minimumsteun voor zonneenergie een ‘pervers effect’ ontstaat waardoor het kunstmatig opdelen van de ingebruikname van een installatie een meerwaarde zou opleveren via de minimumsteun.
Als men dit gewijzigde artikel 7.1.5, §4, zoals thans ontworpen, samen leest met het reeds bestaande artikel
7.1.6, §1, dan blijft er echter toch een mogelijkheid om via het kunstmatig opdelen van installaties te kunnen genieten van de oudere (hogere) minimumsteun voor die uitbreidingen.
Een praktisch voorbeeld. Bedrijf X verkrijgt voor een 3,5 MW-installatie zijn stedenbouwkundige vergunning
op 1 januari 2011 en zijn milieuvergunning op 1 februari 2011. Dit betekent dat het bedrijf kan genieten van
de minimumsteun die op 1 februari 2011 van toepassing is (330 euro) voor zover het hele project binnen de 36
maanden in gebruik wordt genomen. Deze uiterste datum is dus 1 februari 2014. Indien het eerste deel van de
installatie in gebruik wordt genomen op 1 augustus 2011, dan bepaalt het ontworpen artikel 7.1.5, §4, derde
lid, dat de certificaten voor uitbreidingen tot 1 augustus 2013 niet aanvaardbaar zijn voor de quotumverplichting en derhalve ook uitgesloten worden van de minimumsteun. Omwille van artikel 7.1.6, §1 kan bedrijf X
echter gerust wachten tot na deze datum om de rest van de fases in werking te stellen, voor zover dit gebeurt
voor 1 februari 2014, en kan voor deze uitbreidingen ook nog de minimumsteun van 330 euro genieten.
Dit is niet de bedoeling, en wordt opgelost door de 24 maanden te vervangen door 36 maanden, zodat de twee
termijnen van artikel 7.1.5, §4, derde lid, en artikel 7.1.6, §1, laatste lid, gelijklopen. 4 Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4
V L A A M S P A R L E M E N T
Tot slot staat in artikel 3 nog ‘1 april 2011’ vermeld. Gelet op de timing van het decreet dient dit te verschuiven naar 1 juli 2011, waarmee het in overeenstemming wordt gebracht met de eerstvolgende stap in de daling
van de minimumsteun voor PV-installaties. Anders dreigt het risico dat de maatregel een retroactieve werking
heeft.

AMENDEMENT Nr. 3
voorgesteld door de dames Irina De Knop en Mercedes Van Volcem,
de heer Filip Anthuenis, mevrouw Vera Van der Borght en de heer Sven Gatz
Artikel 3
In de voorgestelde tekst eerste lid, op de tweede regel de datum “1 april 2011” vervangen
door de datum “1 juli 2011”.
VERANTWOORDING
De huidige tekst bepaalt dat de uitbreidingen van een installatie op hetzelfde toegangspunt in dienst genomen
vanaf 1 april 2011, niet meer in aanmerking komen voor het toekennen van groenestroomcertificaten indien
er nog geen 24 maanden verstreken zijn. Dit is een bepaling die retroactief in werking treedt omdat de datum
van 1 april reeds zal verstreken zijn vooraleer het decreet in het Belgisch Staatsblad zal verschenen zijn. Door
de wijziging naar 1 juli 2011 wordt de rechtszekerheid voor de actoren hersteld.

AMENDEMENT Nr. 4
voorgesteld door de dames Irina De Knop en Mercedes Van Volcem,
de heer Filip Anthuenis, mevrouw Vera Van der Borght en de heer Sven Gatz
Artikel 3
In de voorgestelde tekst, tweede lid, de eerste zin vervangen door wat volgt:
“Vanaf 1 juli 2011 wordt voor de bijstook tot 60% van hernieuwbare energiebronnen in een
kolencentrale met een nominaal elektrisch vermogen van meer dan 50 MW, het aantal voor
de certificatenverplichting aanvaardbare groenestroomcertificaten verminderd met 50%.”.
VERANTWOORDING
Door de huidige tekst worden van vandaag op morgen de aanvaardbare groenestroomcertificaten met 50%
verminderd. Dit doet afbreuk aan de rechtszekerheid. De marktactoren moeten zich kunnen voorbereiden op
nieuwe regelgeving, vandaar dat retroactiviteit uit den boze is.
Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4 5
V L A A M S P A R L E M E N T
AMENDEMENT Nr. 5
voorgesteld door de heer Hermes Sanctorum
Artikel 3
A. In hoofdorde:
In de voorgestelde tekst, het tweede en derde lid vervangen door het volgende lid:
“Voor het bijstoken van hernieuwbare energiebronnen in kolencentrales worden geen groenestroomcertificaten toegekend.”.
B. In bijkomende orde:
In de voorgestelde tekst het derde lid schrappen.
VERANTWOORDING
A. In hoofdorde:
De kost van de groenestroomcertificaten voor de gemeenschap loopt op. Het is dan ook kwestie de juiste prioriteiten te leggen en enkel groenestroomcertificaten uit te reiken aan hernieuwbare energie die 100% schoon is
en het nodig heeft. Bijstook houdt de levensduur van de kolencentrales kunstmatig hoog.
B. In bijkomende orde:
Een voorkeursregeling voor Max Green, de Electrabel-centrale te Rodenhuize, ten opzichte van andere omgebouwde biomassacentrales is geen goede zaak. Dat werd ook in de hoorzittingen door alle andere initiatiefnemers op vlak van biomassa op overtuigende wijze aangetoond. We stellen dan ook voor deze bepaling te
schrappen.

AMENDEMENT Nr. 6
voorgesteld door de dames Irina De Knop en Mercedes Van Volcem,
de heer Filip Anthuenis, mevrouw Vera Van der Borght en de heer Sven Gatz
Artikel 3
In de voorgestelde tekst, derde lid, op de derde regel de datum “1 januari 2011” vervangen
door de datum “1 juli 2011”.
VERANTWOORDING
De huidige tekst bepaalt dat voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in kolencentrales het aantal
aanvaardbare groenestroomcertificaten verminderd wordt met 11% voor installaties die in gebruik zijn genomen op 1 januari 2011.
Dit is een bepaling die retroactief in werking treedt omdat de datum van 1 januari 2011 nu reeds ruimschoots
verstreken is. Door de wijziging naar 1 juli 2011 wordt de rechtszekerheid voor de actoren hersteld.
6 Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4
V L A A M S P A R L E M E N T
AMENDEMENT Nr. 7
voorgesteld door de dames Irina De Knop en Mercedes Van Volcem,
de heer Filip Anthuenis, mevrouw Vera Van der Borght en de heer Sven Gatz
Artikel 3
Aan de voorgestelde tekst, derde lid, de volgende zin toevoegen:
“De schade wordt op jaarbasis berekend als het verschil tussen het aantal uitgereikte groenestroomcertificaten aanvaardbaar voor de certificatenverplichting, met toepassing van het
percentage van 11% en het aantal uitgereikte groenestroomcertificaten met toepassing van
het aangepaste percentage, vermenigvuldigd met de gemiddelde prijs over het afgelopen jaar
voor groenestroomcertificaten die voor het voldoen aan de certificatenverplichting kunnen
worden gebruikt. Hiertoe wordt beroep gedaan op de statistieken van de VREG, voor het
geheel van de resterende termijn tot en met 30 april 2021.”.
VERANTWOORDING
In het advies van de Raad van State nr. 49.043/3 staat bij randnummer 4 duidelijk dat de berekeningswijze van
de schadevergoeding die uiteengezet wordt in de memorie van toelichting in de tekst zelf moet worden opgenomen. Met dit amendement wordt tegemoetgekomen aan de opmerking van de Raad van State.

AMENDEMENT Nr. 8
voorgesteld door mevrouw Liesbeth Homans, de heren Robrecht Bothuyne,
Bart Martens, Marc Hendrickx en Carl Decaluwe en de dames Michèle Hostekint
en Valerie Taeldeman
Artikel 3
A. In de inleidende zin de woorden “en zesde” vervangen door de woorden “, zesde en
zevende”.
B. Aan de voorgestelde tekst een lid toevoegen, dat luidt als volgt:
“Voor installaties die elektriciteit produceren op basis van zonne-energie zijn alleen de groenestroomcertificaten aanvaardbaar voor de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.10,
die zijn toegekend voor elektriciteit geproduceerd tijdens de periode dat de installatie kan
genieten van minimumsteun vermeld in artikel 7.1.6.”.
VERANTWOORDING
Dit amendement heeft tot doel de aanvaardbaarheid van groenestroomcertificaten voor zonnepanelen te
beperken in de tijd conform de steunperiode die is gebruikt voor de berekening van de onrendabele top.
Er zal gestreefd worden om dit principe ook toe te passen voor de andere technologieën (wind, biomassa, biogas enzovoort). Gelet op de variabele kosten voor de verschillende technologieën zullen de concrete modaliteiten voor de eindigheid van de certificatensteun vastgelegd worden na de afronding van de studie omtrent dit
thema die momenteel uitgevoerd wordt in het kader van de globale evaluatie van de certificatenmechanismen.
Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4 7
V L A A M S P A R L E M E N T
AMENDEMENT Nr. 9
voorgesteld door de heer Hermes Sanctorum
Artikel 4
In de voorgestelde tekst, 2°, op de tweede regel, de woorden “en voor verbranding van restafval” schrappen.
VERANTWOORDING
Het toekennen van groenestroomcertificaten voor de stroomproductie door huisverbrandingsovens staat
steeds meer onder druk. In het Waalse Gewest komen huisvuilovens niet in aanmerking voor groenestrooomcertificaten. Ook UNIZO en Essencia stelden tijdens de hoorzittingen duidelijk dat het een gemiste kans
was dat de toekenning van groenestroomcertificaten aan huisvuilverbrandingsovens niet opnieuw geëvalueerd
werd. Het blijft wel een goede regel dat huisvuilverbranding zonder energiercecuperatie niet toegelaten wordt.

AMENDEMENT Nr. 10
voorgesteld door de heer Robrecht Bothuyne, mevrouw Liesbeth Homans,
de heren Bart Martens, Carl Decaluwe en Marc Hendrickx en
de dames Michèle Hostekint en Valerie Taeldeman
Artikel 4
In de voorgestelde tekst 4° vervangen door wat volgt:
“4° voor biogasinstallaties die niet vermeld zijn in het vijfde lid, 2°: 90 euro per overgedragen certificaat. Voor biogas uit vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde stromen, en biogas uit gft-vergisting met compostering:
a) wanneer deze installaties in dienst zijn genomen voor 1 januari 2012: 100 euro per
overgedragen certificaat;
b) wanneer deze installaties in dienst zijn genomen na 1 januari 2012 en een
ecologiepremie kregen toegekend: 100 euro per overgedragen certificaat;
c) wanneer deze installaties in dienst zijn genomen na 1 januari 2012 en geen
ecologiepremie kregen toegekend: 110 euro per overgedragen certificaat;”.
VERANTWOORDING
De momenteel in het decreet voorziene minimumsteun voor biogasinstallaties en gft-vergisting geldt voor de
nieuwe installaties en houdt onvoldoende rekening met het gegeven dat de gestegen prijs voor de biomassa
ook een impact heeft op het rendement van de bestaande installaties. Daarom wordt de minimumsteun voor
de nieuwe en bestaande installaties dichter bij elkaar gebracht. Een beperkt onderscheid tussen de bestaande
en nieuwe installaties kan onder meer verantwoord worden door de mogelijkheid om ecologiesteun aan te
vragen.
De verlenging van de periode voor de minimumsteun voor nieuwe en bestaande gft-installaties met nacompostering is een logisch gevolg van de afschrijfperiode van 20 jaar voor deze installaties, waarin ook in de
berekening van de onrendabele top zo werd voorzien.
Zie ook amendement nr. 16.
8 Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4
V L A A M S P A R L E M E N T
AMENDEMENT Nr. 11
voorgesteld door de dames Irina De Knop en Mercedes Van Volcem,
de heer Filip Anthuenis, mevrouw Vera Van der Borght en de heer Sven Gatz
Artikel 4
In de voorgestelde tekst, 4°, op de laatste regel, het bedrag “120 euro” vervangen door het
bedrag “90 euro”.
VERANTWOORDING
Het verhogen tot 120 euro zal tot een verstoring leiden van het ‘level playing field’ doordat de nieuwe installaties 30 tot 40 euro meer zouden ontvangen dan installaties die voor 2010 werden gebouwd. De nieuwe installaties krijgen dan een concurrentieel voordeel dat onoverbrugbaar is, terwijl de technologie al meer op punt
staat. Er werden heel wat technische oplossingen gezocht om de nog jonge technologie van de biovergisting
op punt te stellen, dit alles in een marktcontext die bijzonder onzeker was: stijgende kostprijs voor het aan te
kopen te vergisten materiaal, dalende verkoopprijzen voor grijze stroom tussen medio 2008 en nu, een permanent dalende marktprijs voor de groenestroomcertificaten en een volledige instorting van de markt voor
warmtekrachtcertificaten.

AMENDEMENT Nr. 12
voorgesteld door de heren Bart Martens, Robrecht Bothuyne, Marc Hendrickx
mevrouw Michèle Hostekint, de heer Carl Decaluwe en de dames Liesbeth Homans
en Valerie Taeldeman
Artikel 4
In de voorgestelde tekst, 5°, b), c) en d) vervangen door een b) en c), die luiden als volgt:
“b) voor installaties met een piekvermogen van maximaal 250 kW:
1) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011:
330 euro;
2) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2011 tot en met 30 september 2011:
300 euro;
3) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 oktober 2011 tot en met 31 december
2011: 270 euro;
4) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 maart
2012: 250 euro;
5) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 april 2012 tot en met 30 juni 2012: 230
euro;
6) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012:
210 euro;
7) voor installaties in gebruik genomen in het jaar 2013: 190 euro;
8) voor installaties in gebruik genomen in het jaar 2014: 150 euro;
9) voor installaties in gebruik genomen in het jaar 2015: 110 euro;
10) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2016: 90 euro;
c) voor installaties met een piekvermogen van meer dan 250 kW:
1) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011:
330 euro;
2) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2011 tot en met 30 september 2011:
240 euro;Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4 9
V L A A M S P A R L E M E N T
3) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 oktober 2011 tot en met 31 december
2011: 150 euro;
4) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2012: 90 euro.”.
VERANTWOORDING
Dit amendement heeft tot doel de minimumsteun die via de netbeheerders wordt doorgerekend te beperken
door vermindering van de steun voor grotere installaties. Voor grotere installaties ligt de onrendabele top
en daardoor de noodzakelijke steun lager dan bij kleinere installaties. Voor dergelijke grootschalige zonneenergieprojecten zijn ook goedkopere alternatieven aangewezen, zoals investeringen in biomassa, biogas- of
windenergieprojecten.

AMENDEMENT Nr. 13
voorgesteld door de dames Irina De Knop en Mercedes Van Volcem,
de heer Filip Anthuenis, mevrouw Vera Van der Borght en de heer Sven Gatz
Artikel 4
In de voorgestelde tekst 5° vervangen door wat volgt:
“5° Voor zonne-energie bedraagt de minimumsteun per overgedragen certificaat:
a) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2011:
350 euro;
b) voor installatie met een piekvermogen van maximaal 250 kW:
1) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2011 tot en met 31 december
2011: 250 euro;
2) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012: 170 euro;
3) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013: 90 euro;
4) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2014: 65 euro;
c) voor installaties met een piekvermogen van meer dan 250 kW, waarvan bij de
indienstname van de installatie kan verwacht worden dat de eerste jaarproductie
met de PV-installatie voor meer dan de helft ter plaatse wordt verbruikt:
1) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 juli 2011 tot en met 31 december
2011: 230 euro;
2) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012: 115 euro;
3) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2012: 85 euro;
4) voor installaties in gebruik genomen vanaf 1 januari 2013: 65 euro.
Indien een installatie voor zonne-energie wordt uitgebreid in een periode die recht geeft op
een andere minimumsteun dan de minimumsteun op de datum van indienstname van de oorspronkelijke installatie of de vorige uitbreiding, dient een aparte productiemeter en omvormer te worden geplaatst voor de meting van de productie van de bijgeplaatste zonnepanelen.
De minimumsteun voor de groenestroomcertificaten toegekend voor de productie via deze
bijgeplaatste zonnepanelen is de minimumsteun van de datum van indienstname van de uitbreiding van de installatie.
De VREG oefent controle uit op het kunstmatig opdelen van installaties opdat hogere minimumsteun bekomen wordt. Indien blijkt dat er een kunstmatige opdeling is, dan is artikel
13.3.2 van toepassing.”.10 Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4
V L A A M S P A R L E M E N T
VERANTWOORDING
Ten eerste wordt de minimumsteun van 350 euro verlengd tot en met 30 juni 2011. Een dergelijke bepaling
kan je niet retroactief in werking laten treden, daarenboven wordt met de huidige tekst de rechtszekerheid
aangetast van bedrijven en consumenten.
Ten tweede worden de installaties ingedeeld op kleiner of groter dan 250 kW en niet op 1 MW, het is meer dan
duidelijk dat de onrendabele top reeds speelt vanaf 250 kW. Daarenboven zullen ook de vermeden elektriciteitskosten hoger zijn door de stijgende elektriciteitsprijzen.
Ten derde wordt de minimumsteun voor de zonnepanelen drastisch naar beneden toe herzien. De impact
van de groenestroomcertificaten voor zonnepanelen op de distributienettarieven is enorm. Hoe hoger de
minimumsteun, hoe hoger de doorrekening in de distributienettarieven en dit voor een energiebron die door
verschillende studies als onrendabel wordt beschouwd aangezien ze maximaal 1000 vollasturen heeft. Daarenboven komen steeds meer mensen als gevolg van het groene energiebeleid in moeilijkheden omdat ze hun
stijgende energiefactuur niet kunnen betalen.
Ten vierde wordt de VREG belast met de controle op het niet kunstmatig opdelen van installaties zodat er van
een hogere minimumsteun kan genoten worden. Op dit artikel zijn de sancties zoals bepaald in artikel 13.3.2
van toepassing.

AMENDEMENT Nr. 14
voorgesteld door de heer Hermes Sanctorum
Artikel 4
In de voorgestelde tekst, 5°, b), c) en d), de woorden “in gebruik genomen” telkens vervangen door het woord “aangemeld”.
VERANTWOORDING
De in het ontwerp van wijziging van het Energiedecreet voorziene aanpassingen op kwartaalbasis creëren een
financiële en juridische onzekerheid. Immers, op het ogenblik dat contracten door klanten, installateurs en
toeleveranciers moeten worden getekend, is er geen rechtszekerheid met betrekking tot de voorziene ondersteuning. Die hangen namelijk af van:
– de weersomstandigheden die al dan niet toelaten om de installatie tijdig te kunnen plaatsen. Dit zou kunnen leiden tot onmenselijke werkomstandigheden en onverantwoorde veiligheidsrisico’s voor de werknemers van de installatiebedrijven. Bovendien kan het leiden tot kwaliteitsverlies door haastwerk;
– de snelheid waarmee de distributienetbeheerders de netstudie leveren. Netbeheerders zijn niet ingericht om
snel en voorspelbaar netstudies op te leveren. Een onvoorspelbare vertraging van deze oplevering brengt
onzekerheid omtrent de ingebruikname van de installatie.
Het bestaan van rechtsonzekerheid remt investeringen af en bemoeilijkt de financiering. Een ondersteuningsmaatregel dient in het kader van goed bestuur elke vorm van rechtsonzekerheid te vermijden.
De aanmelding impliceert geen bijkomende administratieve handeling.Voor installaties groter dan 10 kWp
geldt de nu reeds verplichte aanvraag van de netstudie als datum van aanvraag. Aangezien de netstudie geld
kost en gebeurt met de vermelding van de installateur, zal die aanmelding (en dus aanvraag tot netstudie) niet
nodeloos gebeuren tenzij men effectief van plan is te installeren. De eigenaar of installateur heeft, na aflevering van de netstudie 4 maand de tijd om de installatie te bouwen en de voorziene AREI-keuring te laten
gebeuren.
Voor installaties kleiner dan 10 kWp: de aanmelding gebeurt, met vermelding van de installateur, via de website van de VREG, zoals die nu gebeurt voor de aanmelding van de ingebruikname van de installatie. Na
aanmelding bij de VREG heeft de aanmelder (hetzij de eigenaar van de installatie, hetzij de installateur) 4
maanden de tijd om de installatie te realiseren en de voorziene AREI-keuring te laten gebeuren.Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4 11
V L A A M S P A R L E M E N T
Met het objectiveren van artikel 4, 5°, b), c) en d) is voor alle betrokken instanties een sluitende basis gecreëerd
om de rechtszekerheid te waarborgen.

AMENDEMENT Nr. 15
voorgesteld door de heer Hermes Sanctorum
Artikel 4
Aan de voorgestelde tekst, 5°, een lid toevoegen, dat luidt als volgt:
“De installatie dient in gebruik te worden genomen:
– voor installaties kleiner dan 10 kWp: uiterlijk 4 maanden na aanmelding;
– voor installaties groter dan 10 kWp: uiterlijk 4 maanden na aflevering van de netstudie
door de distributienetbeheerder.”.
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 14.

AMENDEMENT Nr. 16
voorgesteld door de heer Robrecht Bothuyne, mevrouw Liesbeth Homans,
de heren Bart Martens, Carl Decaluwe en Marc Hendrickx
en de dames Michèle Hostekint en Valerie Taeldeman
Artikel 4/1 (nieuw)
Een artikel 4/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 4/1. In artikel 7.1.6, §1, van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan het vierde lid, 3° wordt een zin toegevoegd, die luidt als volgt:
“Voor biogas uit vergisting van hoofdzakelijk mest- en/of land- en tuinbouwgerelateerde
stromen, en biogas uit gft-vergisting met compostering: 100 euro per overgedragen certificaat.”;
2° het zesde lid wordt vervangen door wat volgt:
“De verplichting, vermeld in het eerste lid, begint bij de inwerkingstelling van een nieuwe
productie-installatie en loopt over een periode van tien jaar. Voor nieuwe en bestaande
installaties voor gft-vergisting met nacompostering loopt deze verplichting over een periode van twintig jaar vanaf de inwerkingstelling. Voor het geval van zonne-energie geldt
de verplichting voor installaties die in dienst zijn genomen vanaf 1 januari 2006 tot en
met 31 december 2012 en loopt over een periode van twintig jaar. Voor zonne-energieinstallaties die in dienst worden genomen vanaf 1 januari 2013 loopt de verplichting over
een periode van vijftien jaar tenzij de Vlaamse Regering eerder anders beslist op basis
van een evaluatierapport dat meegedeeld wordt aan de Vlaamse Regering en het Vlaams
Parlement.”.”.12 Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4
V L A A M S P A R L E M E N T
VERANTWOORDING
Zie verantwoording bij amendement nr. 10.

AMENDEMENT Nr. 17
voorgesteld door de dames Irina De Knop en Mercedes Van Volcem,
de heer Filip Anthuenis, mevrouw Vera Van der Borght en de heer Sven Gatz
Artikel 4/1 (nieuw)
Een artikel 4/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 4/1. In artikel 7.1.6, §1, van hetzelfde decreet wordt het zesde lid vervangen door wat
volgt:
“De verplichting, vermeld in het eerste lid, begint bij de inwerkingtreding van een nieuwe
productie-installatie en loopt over een periode van tien jaar. Voor het geval van zonne-energie
geldt de verplichting voor installaties die in dienst zijn genomen vanaf 1 januari 2006 tot en
met 31 december 2011 en loopt over een periode van twintig jaar. Voor zonne-energie-installaties die in dienst zijn genomen vanaf 1 januari 2012 loopt de verplichting over tien jaar.”.”.
VERANTWOORDING
Zonne-energie is – zoals reeds vele studies stellen – in Vlaanderen geen rendabele vorm van hernieuwbare
energie aangezien er slechts maximaal 1000 vollasturen zijn. Gezien de huidige doorrekening van de groenestroomcertificaten in de tarieven moet er paal en perk worden gesteld aan oversubsidiëring. De meest rendabele hernieuwbare energie moet via een efficiënte subsidiëring ondersteund worden. Het terugbrengen van
de ondersteuningsperiode van twintig naar tien jaar is een gelijkschakeling met de periodes van de andere
technologieën.

AMENDEMENT Nr. 18
voorgesteld door de dames Irina De Knop en Mercedes Van Volcem,
de heer Filip Anthuenis, mevrouw Vera Van der Borght en de heer Sven Gatz
Artikel 5
Dit artikel schrappen.
VERANTWOORDING
Aangezien er zeer vele warmtekrachtcertificaten op overschot zijn, is het verhogen van de minimumsteun een
ondoordachte bepaling.
Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4 13
V L A A M S P A R L E M E N T
AMENDEMENT Nr. 19
voorgesteld door de dames Irina De Knop en Mercedes Van Volcem, de heer Filip Anthuenis,
mevrouw Vera Van der Borght en de heer Sven Gatz
Artikel 5/1 (nieuw)
Een artikel 5/1 invoegen, dat luidt als volgt:
“Art. 5/1. In artikel 7.1.10 van hetzelfde decreet wordt §2 vervangen door wat volgt:
Ҥ2. Het aantal groenestroomcertificaten dat in een bepaald jaar n moet worden ingediend,
wordt vastgesteld met de formule:
C = G x Ev x F
waarbij:
1° C gelijk is aan het aantal in het jaar n in te dienen certificaten, uitgedrukt in MWh;
2° G gelijk is aan :
a) 0,008 als het jaar n gelijk is aan 2003;
b) 0,012 als het jaar n gelijk is aan 2004;
c) 0,020 als het jaar n gelijk is aan 2005;
d) 0,025 als het jaar n gelijk is aan 2006;
e) 0,030 als het jaar n gelijk is aan 2007;
f) 0,0375 als het jaar n gelijk is aan 2008;
g) 0,0490 als het jaar n gelijk is aan 2009;
h) 0,0525 als het jaar n gelijk is aan 2010;
i) 0,0600 als het jaar n gelijk is aan 2011;
j) 0,0700 als het jaar n gelijk is aan 2012;
k) 0,0800 als het jaar n gelijk is aan 2013;
l) 0,0900 als het jaar n gelijk is aan 2014;
m)0,1000 als het jaar n gelijk is aan 2015;
n) 0,1050 als het jaar n gelijk is aan 2016;
o) 0,1100 als het jaar n gelijk is aan 2017;
p) 0,1150 als het jaar n gelijk is aan 2018;
q) 0,1200 als het jaar n gelijk is aan 2019;
r) 0,1250 als het jaar n gelijk is aan 2020;
s) 0,1300 als het jaar n gelijk is aan 2021;
3° F gelijk is aan de verhouding van de in het jaar n-1 uitgereikte groenestroomcertificaten
die in aanmerking komen voor de jaarlijkse certificatenverplichting over de gegenereerde
garanties van oorsprong in het jaar n-1;
4° Ev gelijk is aan de totale hoeveelheid elektriciteit uitgedrukt in MWh die in het jaar n-1
afgenomen werd op afnamepunten in het Vlaamse Gewest waarop de betrokken persoon
geregistreerd stond als toegangshouder in het toegangsregister van de betrokken elektriciteitsdistributienetbeheerder, beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit of
beheerder van het transmissienet. Daarbij wordt de afname per afnamepunt beperkt tot de
afname tijdens de periode waarin de betrokken persoon geregistreerd stond als toegangshouder.”.”.
VERANTWOORDING
Sinds 2009 is in Vlaanderen tot 60% bijstook slechts 1 op de 2 certificaten aanvaardbaar voor de inleverplicht.
Ook voor de omgebouwde steenkolencentrale naar 100% biomassacentrale werd er minder dan 1 certificaat
per opgewekte MWh groene stroom uitgereikt. Dit is een maatregel die de opbrengst van de groenestroomcertificaten voor de producenten van groene stroom uit bijstook dichter bij de werkelijke onrendabele top voor
deze technologie brengt. In de quotaverplichting werd er echter geen rekening gehouden met het feit dat het
aantal uitgereikte en ingeleverde certificaten niet langer overeenkomt met het aantal opgewekte MWh groene 14 Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4
V L A A M S P A R L E M E N T
stroom. Om de quota en ook de kost voor de gebruiker terug in lijn te brengen met de vooropgestelde doelen
dienen de quota daarom omgerekend te worden zodat de verhouding tussen de uitgereikte certificaten en
de werkelijk opgewekte groene stroom correct gereflecteerd wordt. Dit kan door de quota te vermenigvuldigen met de uitgereikte certificaten die in aanmerking komen voor inleverplicht en te delen door de uitgereikte garanties van oorsprong (GVO’s) die een maatstaf vormen voor opgewekte MWh groene stroom (zowel
GVO’s die de vermelding ‘niet gebruikt’ als ‘ter plaatse verbruikt’ moeten samengeteld worden). Op deze
manier komt niet alleen de steun aan de producenten maar ook de doorrekening aan de consument in lijn met
een meer technologie gedifferentieerde aanpak.

AMENDEMENT Nr. 20
voorgesteld door de heer Robrecht Bothuyne, mevrouw Liesbeth Homans,
de heren Bart Martens, Carl Decaluwe en Marc Hendrickx
en de dames Michèle Hostekint en Valerie Taeldeman
Artikel 7
In de voorgestelde tekst 1° vervangen door wat volgt:
“1° een boete van:
a) 125 euro per groenestroomcertificaat dat de certificaatplichtige tot en met 31 maart
2012 te weinig heeft ingediend bij de VREG in het kader van de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.10;
b) 118 euro per groenestroomcertificaat dat de certificaatplichtige op 31 maart 2013
te weinig heeft ingediend bij de VREG in het kader van de certificatenverplichting,
vermeld in artikel 7.1.10;
c) 100 euro per groenestroomcertificaat dat de certificaatplichtige na 31 maart 2013
te weinig heeft ingediend bij de VREG in het kader van de certificatenverplichting,
vermeld in artikel 7.1.10;”.
VERANTWOORDING:
Het momenteel in het decreet voorziene dalende traject van de boete voor het niet voldoen aan de certificatenverplichting voor groene stroom, verlaagt de boete een eerste keer voor de inleveringsronde die ingaat op
1 april 2011 en afloopt op 31 maart 2012.
Gelet op de timing van de behandeling van het decreet zou de eerste daling een retroactieve werking hebben.
Daarom wordt de eerste daling later ingezet.
Dit geeft ook de mogelijkheid om lopende aankoop- of verkoopcontracten voor certificaten die werden afgesloten met een prijsformule op basis van de geldende boetehoogte, te laten aflopen. Nieuwe contracten kunnen zo onderhandeld worden met de nieuw geldende boetehoogte. Om toch een vergelijkbare en zelfs hogere
impact ter verlaging van de elektriciteitsprijs te realiseren, wordt in een eerste daling naar 118 euro voorzien
voor de elektriciteitsleveringen in 2012 (inleveringsronde van de certificaten eindigend op 31 maart 2013), en
daarna meteen overgestapt naar de voor 31 maart 2015 voorziene boetehoogte van 100 euro per ontbrekend
groenestroomcertificaat.
Door de stijgende quotumverplichting is de gemiddelde verwachte impact op de elektriciteitsprijs ongeveer
gelijk aan die van het momenteel voorziene dalende traject.
Stuk 948 (2010-2011) – Nr. 4 15
V L A A M S P A R L E M E N T
AMENDEMENT Nr. 21
voorgesteld door de dames Irina De Knop en Mercedes Van Volcem,
de heer Filip Anthuenis, mevrouw Vera Van der Borght en de heer Sven Gatz
Artikel 7
De voorgestelde tekst vervangen door wat volgt:
“1° een boete van:
a) 125 euro per groenestroomcertificaat dat de certificaatplichtige tot 31 maart 2011
te weinig heeft ingediend bij de VREG in het kader van de certificatenverplichting,
vermeld in artikel 7.1.10;
b) 90 euro per groenestroomcertificaat dat de certificaatplichtige op 31 maart 2012 te
weinig heeft ingediend bij de VREG in het kader van de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.10;
c) 75 euro per groenestroomcertificaat dat de certificaatplichtige op 31 maart 2013 te
weinig heeft ingediend bij de VREG in het kader van de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.10;
d) 50 euro per groenestroomcertificaat dat de certificaatplichtige na 31 maart 2013 te
weinig heeft ingediend bij de VREG in het kader van de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.10;
2° een boete van 45 euro per warmtekrachtcertificaat dat de certificaatplichtige tot 31
maart 2011 te weinig heeft ingediend bij de VREG in het kader van de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.11, en een boete van 35 euro per warmtekrachtcertificaat
dat de certificaatplichtige na 31 maart 2011 te weinig heeft ingediend bij de VREG in het
kader van de certificatenverplichting, vermeld in artikel 7.1.11.”.
VERANTWOORDING
In de huidige elektriciteitsprijs wordt de boeteprijs doorgerekend. Door deze boeteprijs naar beneden te herzien zal dit een positief effect hebben op de elektriciteitsprijs. Nu dekken de leveranciers zich in en rekenen een
gemiddelde boete door in de elektriciteitsprijs. Door dit amendement zullen de leveranciers als ze de boete nog
steeds zouden doorrekenen, verplicht worden een lager bedrag door te rekenen.

AMENDEMENT Nr. 22
voorgesteld door de heer Hermes Sanctorum
Artikel 7
Dit artikel schrappen.
VERANTWOORDING
Het verlagen van de boetes is bespreekbaar bij een grondige herziening van het systeem van groenestroomcertificaten, maar is hier niet op zijn plaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Laatste nieuws

Update subsidie/premie zonnepanelen 2024

februari 14, 2024

De overheid van de Vlaamse regio is gestopt met het verstrekken van

Netvergoeding / prosumententarief update 2024

december 7, 2023

In 2013 was er reeds een eerste poging van de Vlaamse regering

Bezoek het eerste off grid huis in België

december 4, 2023

Vanuit de comments opgepikt: Volledig afgekoppeld van het net en toch alle